Menu Close

Înscriere în programul „A Doua Șansă”

ÎNSCRIEREA LA NIVELUL PRIMAR – conform O.M.E. nr. 3062 / 25 Ianuarie 2022 – începând cu anul școlar 2022-2023

În programul „A Doua Șansă” – învățământ primar – se pot înscrie persoane care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare clasei și care se află în una dintre următoarele situații:

a) nu au parcurs nici o clasă din învățământul primar;

b) au abandonat școala pe parcursul învățământului primar;

Înscrierea în program se face pe bază de cerere, în care se completează, după caz, numărul de clase promovate, depusă la secretariatul unității de învățământ organizatoare, însoțită de următoarele documente:

a) copia buletinului/cărții de identitate, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învățământ;
b) copia certificatului de naștere, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învățământ;
c) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învățământ;
d) foaie matricolă sau adeverințe care atestă parcurgerea anumitor clase sau alte documente care atestă abilități – competențe compatibile cu cele precizate în programele școlare din programul „A Doua Șansă” – învățământul primar;
e) documente care sprijină definirea unui program individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar;
f) documente care atestă competențele dobândite anterior în context formal, nonformal și informal, după caz: certificat de competențe lingvistice și/sau de competențe digitale, adeverință de serviciu, etc.

ÎNSCRIEREA LA NIVELUL SECUNDAR INFERIOR – conform O.M.E. nr. 3062 / 25 Ianuarie 2022 – începând cu anul școlar 2023-2024

În programul „A Doua Șansă” – învățământ secundar inferior se pot înscrie persoane care au depășit cu cel puțin 4 an vârsta corespunzătoare clasei în care puteau fi înscrise în învățământul de masă și care se află în una din următoarele situații:

  • au absolvit învățământul primar

  • au parcurs una sau mai multe clase corespunzătoare învățământului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a).

Înscrierea în program se face fără examen, pe bază de cererea în care se completează clasele absolvite, opțiunea pentru traseul educațional, opțiunea pentru o calificare profesională dintre cele aprobate conform legislației în vigoare și, după caz, opțiunea pentru studierea programului în limba maternă.

Cererea este depusă la secretariatul școlii și este însoțită de dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

a) copia buletinului/cărții de identitate, autentificată care fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către școală;

b) copia certificatului de naștere, autentificată care fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către școală;

c) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), autentificată care fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către școală;

d) acte doveditoare privind absolvirea învățământului primar în învățământul de masă sau în programul „A Doua Șansă” – învățământ secundar, precum și acte referitoare la întreg traseul educațional anterior (foaie matricolă, certificate sau adeverințe care atestă parcurgerea în învățământul de masă sau în programul „A Doua Șansă” – învățământ secundar a anumitor an de studiu din învățământul obligatoriu);

e) documente care atestă competențele dobândite anterior în context formal, nonformal și informal, după caz: certificat de competențe lingvistice și/sau competențe digitale, adeverință de serviciu, etc;

f) documente care sprijină definirea unui program individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar.

În programul „A Doua Șansă” – învățământ secundar, cursanții au posibilitatea să opteze, potrivit studiilor urmate anterior înscrierii în program, pentru finalizarea unuia din următoarele trasee educaționale:

a) traseu educațional fără obținerea unei calificări profesionale:

  • traseul învățământ gimnazial (clasele V-VIII) – are durata standard de 2 ani și se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial;

  • traseul învățământ gimnazial și ciclul inferior al liceului (clasele V-X) – are durata standard de 3 ani și se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial;

b) traseul educațional cu obținerea unei calificări profesionale:

  • traseul învățământ gimnazial (clasele V-VIII) cu obținerea unei calificări profesionale de nivel 2 – are durata standard de 3 ani și se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau care nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial;

  • traseul învățământ gimnazial și ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică (clasele V-X), în vederea obținerii unei calificări profesionale de nivel 3 – are durata standard de 4 ani și se adresează absolvenților de învățământ primar care nu au urmat sau nu au finalizat cursurile învățământului gimnazial.