Menu Close

Regulament intern

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, cursanți, părinţi/reprezentanți legali și persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul școlii sau vin în contact cu unitatea de învățământ.

Art. 2 Regulamentul școlii se aplică atât la activitățile școlare cât și la activitățile extrașcolare organizate de școală, desfășurate atât în unitatea de învățământ cât și în afara unității de învățământ, cum ar fi excursii, activități sportive, vizionări de spectacole, vizite la diferite obiective, participări la activități cu alte școli partenere etc.

Art. 3 Principii care guvernează școala gimnazială christiana:

 1. Principiul echității, în baza căruia toți elevii au acces la educație fără nici un fel de discriminare
 2. Principiul calității, în baza căruia toate activitățile se realizează conform standardelor de calitate
 3. Principiul relevanței, în baza căruia răspundem nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor
 4. Principiul eficienței, în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime
 5. Principiul garantării identității culturale ale elevilor
 6. Principiul asumării, dezvoltării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român
 7. Principiul transparenței, prin asigurarea vizibilității deciziilor și rezultatelor școlare și comunicarea periodică a acestora
 8. Principiul incluziunii sociale
 9. Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia
 10. Principiul muncii în echipă
 11. Principiul participării și responsabilității părinților
 12. Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare
 13. Principiul respectării dreptului la opinie a elevului

Art. 4 Conducerea unităţii de învăţământ va ţine legătura cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie, iar în situaţii speciale va solicita sprijinul acestora.

Art. 5 Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai pe la secretariat care va facilita accesul în școală. Este strict interzis accesul în şcoală a persoanelor în stare de ebrietate sau în orice situație care pune în pericol elevii și personalul școlii.

Art. 6 Persoanele cu cerințe educaționale speciale vor fi sprijinite în vederea accesului în școală de către secretar sau alt profesor care este disponibil.

            Secretariatul își desfășoară „programul cu publicul” zilnic între orele 09 – 16.

II. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 7 În cadrul şcolii, relaţiile interpersonale se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, elevii, părinţii şi angajator;

 1. orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 2. realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din clase, la un nivel comparabil cu caracteristicile demografice;
 3. realizarea de activităţi anti-discriminare şi mediere;
 4. implicarea personalului de sprijin şi a mediatorului şcolar;
 5. sprijin extracurricular pentru elevii/părinţii aflaţi în dificultate;
 6. campanii de sensibilizare a comunităţii;
 7. eliminarea impactului negativ al neajunsurilor sociale asupra participării şi rezultatelor şcolare prin sprijin social;
 8. mărirea atractivităţii şcolii prin diversificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, educaţie interculturală, activităţi de cooperare europeană;
 9. asigurarea sprijinului, prin cadre didactice specializate şi măsuri de integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale, în scopul evitării abandonului şcolar;
 10. acţiuni comunitare de mărire a coeziunii sociale în comunitate, informarea comunităţii despre calitatea educaţiei în şcoală şi implicarea părinţilor în deciziile şcolii;

k. conducerea şcolii realizează evaluarea facilităţilor oferite de şcoală privind resursele educaţionale, va realiza strategii de utilizare cu maximum de efecte asupra calităţii educaţiei;

l. promovarea identităţii etnice din comunitate, inclusiv prin curriculum;

m. campanii de imformare a părinţilor asupra beneficiilor educaţiei incluzive, în scopul descurajării calor care solicită includerea elevilor în clase diferenţiate în funcţie de etnie sau organizarea de clase separate;

            Prevederi privind prevenirea bullying-ului și cyber-bullying-ului în cadrul școlii

Art. 8 La începutul fiecărui an şcolar, învăţătorii şi profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul profesorului consilier şcolar şi cu participarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanților legali, dezbateri pe tema violenţei psihologice – bullying şi informează cu privire la iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la modificarea sau confirmarea componenţei grupului creat în anii anteriori.

Art. 9 Personalul didactic care interacţionează cu elevii participă la cursuri, seminare, programe de dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la bullying

Art. 10 Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate de universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate.

Art. 11 Orice situaţie de violenţă psihologică – bullying sau suspiciune de violenţă psihologică – bullying face obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul elevului, respectiv părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic de referinţă din școală: învăţător, diriginte, profesor consilier şcolar, director,  personal auxiliar.

Art. 12 Orice elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică – bullying asupra unui coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: învăţător, diriginte, profesor consilier şcolar, director,  personal auxiliar.

Art. 13 Cadrul didactic sau personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat să informeze de îndată directorul școlii, care are obligaţia de a convoca, pentru analiza situaţiei, persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului.

Art. 14 În situaţia în care, în cadrul școlii, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului.

Art. 15 Combaterea violenţei psihologice – bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului în unitatea de învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu, conform reglementărilor în vigoare, prin;

      – identificarea situaţiilor de bullying;

      – semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying;

      – colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa multidisciplinară constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia;

      – analiza şi soluţionarea cazului;

      – luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică – bullying împotriva aceleiaşi victime/asupra altor victime

Art. 16 Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra elevului școală se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu elevul, pe baza propriilor evaluări şi a completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1 la  OMEC nr. 4343 din 2020 privind normele antibullying.

Art 17. În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii școlii, comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un comportament agresiv.

Art. 18 Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale asupra elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al elevului-victimă, cât şi Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, după caz.

Art. 19 După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică – bullying, cadrele didactice sunt integrate în echipa multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de reintegrare socială a elevului-victimă, a elevului martor, precum şi a elevului cu comportament agresiv.

Art. 20 Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii:

      – aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ sesizarea autorităţilor competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică – bullying sau a altor acte de violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ;

      – întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ;

      – întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor;

      – primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore;

      – colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului;

      – asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice;

      – aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie şi monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul Educaţiei;

      – realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic;

      – ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor de bullying/cyberbullying;

      – derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune antibullying;

      – organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor anonimităţii şi al confidenţialităţii;

      – anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa intervenţiilor grupului de acţiune antibullying;

      – participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între aceştia şi cadrele didactice;

      – colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al şcolii;

      – organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în reducerea situaţiilor de bullying;

      – pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca “ambasadori antibullying”;

      – participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro);

      – îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al unităţii şcolare.

Art. 21 În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acţiune antibullying le poate propune conducerii școlii, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării disciplinare la o altă clasă şi a măsurii de exmatriculare, sunt:

      – conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte faţă de victimă;

      – medierea conflictului şi împăcarea;

      – evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying;

      – consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul;

      – implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi;

      – aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte sau de împăcare;

      – implicarea necondiţionată a părinţilor/reprezentanților legali în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării comportamentelor agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul unităţii şcolare, unul dintre membrii grupului de acţiune antibullying ori de consilierul şcolar, monitorizarea comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.);

      – aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară;

      – sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CURSANȚILOR

III. 1 Obligațiile elevilor

Art. 22 Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

Art. 23 Elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

                1. prezentul Regulament;

                2. regulile de circulație;

                    3. normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;

                4. normele de protecție civilă;

                5. normele de protecție a mediului.

Față de activitatea educativă în general

Art. 24 Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

Art. 25 Elevii sunt obligați să se prezinte la cursuri și la fiecare examen/evaluare din sesiunea de examene organizată de unitatea de învățământ.

Art. 26 Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

Față de personalul școlii

Art. 27 să arate respect și atenție cu privire la activitatea didactică

Față de patrimoniul școlii

Art. 28 să folosească toate materialele școlii sub îndrumarea personalului abilitat al școlii

Art. 29 Să protejeze patrimoniul școlii

Față de colegi

Art. 30 Să nu manifeste nici un fel de discriminare față de colegi, atât în timpul activităților școlare cât și în afara acestora

Față de mediul înconjurător

Art. 31 Să manifeste grijă față de mediul înconjurător atât cel aparținător școlii cât și în general;

Se interzice elevilor:

Art. 32. să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;

Art. 33 să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

Art. 34 să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța și care contravin valorilor culturale pe care și le-a asumat școala;

Art. 35 să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

Art. 36 să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

Art. 37 să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări sau alte produse de acest fel și să participe la jocuri de noroc;

Art. 38 să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

Art. 39 să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

Art. 40 să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

Art. 41 să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

Art. 42 să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

Art. 43 să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

Art. 44 să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

Art. 45 să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

Art. 46 să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte;

Art. 47 să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

Art. 48 Să deranjeze orele sau orice altă activitate din cadrul școlii.

            III. 2 Drepturi ale elevilor

Art. 49  Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv tutori sau susținători legali.

Art. 50 Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.

Art. 51 Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al elevilor.

Art. 52 Nici o activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

Art. 53 Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare,sau de cele asumate prin contractul educațional.

Art. 54 Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.

Art. 55 Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.;

III.3 Recompense și sancțiuni pentru elevi

Art. 56 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. evidențiere în fața colegilor clasei;
 2. evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
 3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
 4. stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;
 5. premii, diplome, medalii;
 6. premiul de onoare al unității de învățământ.

Art. 57 La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

Art. 58 Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii.

Art. 59 Diplomele se pot acorda:

 1. pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
 2. pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

Art. 60 Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

Art. 61 Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele :

 1. observația
 2. avertismentul
 3. mustrare scrisă

Art. 62 Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.

Art. 63 Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă

Art. 64 Sancțiunea se aplică de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art. 65 Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.

Art. 66 Sancțiunea se aplică de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art. 67 Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.

Art. 68 Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 69 Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățător pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată.

Art. 70 Mustrarea scrisă este redactată de învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

Art. 71 Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.

Art. 72 Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al școlii, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

Art. 73 Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 74 Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei cu avizul Consiliului de Administrație.

Art. 75 Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al școlii, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

Art. 76 Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 77 Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

Art. 78 În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.

Art. 79 Contestarea sancțiunilor se poate realiza de către părinte, tutore sau susținător legal/elevul major, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii.

Art. 80 Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

            Drepturi ale cadrelor didactice:

Art. 81 să beneficieze de baza materială a şcolii pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ;

Art. 82 să desfăşoare activităţi extraşcolare cu elevii în interiorul sau exteriorul unităţii de învăţământ, cu aprobarea directorului şcolii şi fără a perturba orele de curs;

Art. 83 să participe la cursurile de formare organizate de ISJ Cluj, CCD şi alte instituţii de formare autorizate sau de specialitate;

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

            Obligații ale personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic al școlii:

            Față de atribuțiile de muncă:

Art. 84 să asigure buna desfăşurare aactivităţilor din cadrul şcolii;

Art. 85 Să fie prezent în școală, cu cel puțin 10 minute înainte de începerea activității

Art. 86 să anunţe cu maxim 1(una) zi eventualele absentări de la ore, în vederea asigurării suplinirii;

Art. 87 să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism şi corectitudine;

Art. 88 să adopte o ţinută vestimentară şi coportamentală decentă, potrivit statutului lor;

Art. 89 să respecte programul şcolii cu punctualitate. Ora de clasă începe și se sfârșește la ora stabilită.

Art. 90 să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu legislaţia în vigoare, pentru fiecare categorie;

Art. 91 să sesizeze, când este cazul, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;

Art. 92 să realizeze orele de predare la clasă, pregătire pentru examene, olimpiade şcolare şi alte concursuri, de recuperare;

Art. 93 să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin în calitate de diriginte;

Art. 94 să asigure buna desfăşurare a activităţilor din cadrul unităţii şcolare;

Art. 95 să pregătească materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, aparatele şi instrumentele de lucru;

Art. 96 să pregătească lucrările practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator);

Art. 97 să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor;

Art. 98 să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, când este solicitat;

Art. 99 să participe la lucrările metodice sau şedinţe specifice, la Consiliul Profesoral, la Consiliul Clesei și alte activități ale școlii la care este solicitat;

Art. 100 să participe la acitivităţile comisiilor şi şedinţele colectivelor pe domenii şi probleme din care face parte prin atribuţiile prevăzute în fişa postului sau la care este convocat de directorul şcolii;

Art. 101 să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin când este programat profesor de serviciu;

            Față de Școală în general

Art. 102 să comunice cu părinții/tutorii legali, cu autoritatea statului şi cu alte formaţiuni care reprezintă comunitatea;

Art. 103 să efectueze serviciul în şcoală comform procedurii specifice;

Art. 104 Să respecte valorile culturale asumate de școală

Art. 105 Să aibă o ținută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentație decentă şi un comportament responsabil; (prin ținută decentă se înțelege: pentru bărbați pentalon lung, cămașă sau tricou, veston; pentru femei: pantalon lung sau fustă peste genunchi, cămașă sau bluză cel puțin cu mânecă scurtă, fără decolteu; tricoul sau bluza să nu fie decupate sau scurte)

Art. 106 să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 107 să aibă inițiativă, să facă propuneri către directorul şcolii;

            Față de resursele materiale, informaționale și de altă natură ale școlii

Art. 108 Să folosească resursele școlii în mod optim și doar pentru activitatea pentru care sunt specifice

Art. 109 Să respecte confidențialitatea informațiilor și să nu divulge nici o informație din cadrul școlii fără aprobarea conducerii școlii;

Art. 110 să asigure păstrarea bunurilor materiale şi disciplinei în spaţiul şcolar;

Art. 111 Să păstreze curat și ordonat biroul și locul unde și-a desfășurat activitatea;

Art. 112 După folosire, să așeze fiecare obiect la locul său

            Față de colegi

Art. 113 să nu manifeste comportamente cu tentă discriminatorie, de orice natură;

            Față de elevi, părinți tutori sau alte persoane din afara școlii

Art. 114 să nu manifeste comportamente cu tentă discriminatorie, de orice natură;

Art. 115 Să se implice cu toată deschiderea și cu profesionalism în toate activitățile pe care le desfășoară

Art. 116 Să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, instituţii partenere;

Art. 117 Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar care a identificat situaţia de bullying sau cyberbullying asupra elevului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea victimei. În raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra elevului, se va semnala, conform legii, la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru sprijin imediat, la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea verificărilor, confirmarea cazului şi implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate ulterior.

Art. 118. identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying;

Art. 119 identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying;

Art. 120 valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying;

Art. 121 implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere a manifestărilor de tip bullying;

Art. 122 colaborarea cu părinţii/reprezentanții legali şi, după caz, cu asociaţia părinţilor/reprezentanților legali din școală şi informarea părinţilor/reprezentanților legali cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip bullying şi ameliorării relaţiilor părinţi/reprezentanți legali-copii şi copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, mediere, cu implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi;

Art. 123 colaborarea școlii cu părinţii/reprezentanții legali ai elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului;

Art. 124 identificarea unor părinţi/reprezentanți legali-resursă care să se implice în activităţile de prevenire;

Art. 125 iniţierea unor programe destinate părinţilor/reprezentanților legali, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a elevilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire, parteneri;

Art. 126 semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de copii;

Art. 127 colaborarea cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice – bullying, precum Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul județului Cluj, poliţie şi organizaţii neguvernamentale;

Art. 128 includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, Consiliului şcolar al Elevilor, Comitetului de Părinţi/Reprezentanți legali sau asociaţiilor de părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei respective;

Art 129. iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice școlii, identificarea riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică – bullying, cu implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie;

Art. 130. constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice şi părinţi;

Art. 131 dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc;

Art. 132 Valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, fără a se limita la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullyingului;

Art. 133 Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi;

Art. 134 iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul tuturor actorilor sociali;

Art. 135 implicarea în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel local sau național.

            Față de mediul înconjurător

Art. 136 Să manifeste grijă față de mediul înconjurător atât cel aparținător școlii cât și în general;

            Personalului școlii îi este interzis:

Art. 137 Să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;

Art. 138 Să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/reprezentanţi legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă;

Art. 139 Să consume droguri/substanţe halucinogene atât la școală cât și în afara acesteia, ori să vină în şcoală sub influenţa alcoolului. Dovedirea acestor practici se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art. 140 Să lovească, să insulte sau să adreseze elevilor, colegilor, părinţilor/reprezentanţilor legali sau oricăror alte persoane, cuvinte sau expresii jignitoare, triviale, discriminatorii, să le facă propuneri indecente, ori să lezeze demnitatea umană;

Art. 141 să se comporte indecent, imoral sau sub demnitatea lor cu elevii, colegii sau cu orice altă persoană;

Art. 142 să aplice pedepse corporale, să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii, colegii, părinţii/reprezentanţii legali;

Art. 143 Să folosească telefonul fix și mobil, pe perioada programului de lucru. Acest lucru se poate realiza doar cu aprobarea directorului școlii și în interes de serviciu.

Art. 144 Sancţiunile care se aplică sunt cele prevăzute de Codul Muncii, Statutul Personalului Didactic, regulamentele specifice, regulamentele interne şi se vor aplica gradat, în funcţie de gravitatea faptei; acestea pot fi:    

a) observația;

b) avertismentul;

c) mustrare scrisă;

d) preavizul de încetare a colaborării/contractului individual de muncă;

e) încetarea colaborării/contractului individual de muncă.

Art. 145 În funcție de gravitatea faptei, se poate ajunge la desfacerea contractului de muncă fără alte sancțiuni.

Art. 146 Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate vor fi comunicate în scris.

Art. 147 Toate deciziile privind aplicarea uneia dintre sancțiuni, vor fi luate în Consiliul de Administrație al școlii.

V. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

Art. 148 Personal didactic/ Personal didactic auxiliar:

AbateriPrima datăÎn mod repetat
Întârzieri la ore / program de activitateAvertisment verbalAtenționare în fața CP şi CA
Absenţa nemotivată în CPAvertisment verbalAtenționare în faţa CA Diminuarea calificativului anual
Atitudine necorespunzătoare faţă de colegi sau eleviAvertisment verbalAtenționare în faţa CA Diminuarea calificativului anual

Art. 149 Personal nedidactic:

Abaterea disciplinarăSancţiuni aplicabileProcedura disciplinară
Consum de alcool în timpul programului Desfacerea contractului de muncă / voluntariat.  Conform Codului muncii   
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciuMustrare scrisă la prima abatere şi desfacerea contractului de muncă / voluntariat la a doua abatere. Conform Codului muncii 
Realizarea defectuoasă a sarcinilor de serviciu Mustrare scrisă la prima abatere, respectiv desfacerea contractului de muncă la abateri repetate. Constatarea de către comisia de disciplină, în prezenţa unui specialist din cadrul şcolii.
Utilizarea bunurilor şcolii în interes personal Imputarea pagubelor produse   Stabilirea valorii de Comisia de disciplină + specialist al şcolii + serviciul contabilitate
Absențe nemotivate  Avertisment scris la primele 2 abateri, și desfacerea contractului de muncă la a treia abatereConform Codului Muncii

VI. CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

Evaluarea activității didactice

Art. 150 Evaluarea activităţii personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Christiana se realizează în următoarele etape:

Art. 151 Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.

Art. 152 Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă – punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată.

Art. 153 Evaluarea finală a activităţii personalului didactic se face în cadrul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 154 Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar realizată de inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională, dacă acestea există şi fac referire explicită la activitatea cadrului didactic.

Instrumente de evaluare

Art. 155 Fişa de observare/evaluare a lecţiei reprezintă un instrument de evaluare periodică a activităţii personalului didactic.

Art. 156 Activitatea se va finaliza prin întocmirea unei fişe de asistenţă în care, atât persoana evaluată cât şi evaluatorul vor preciza:

– punctele tari,

– punctele slabe,

– acţiunile corective care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii.

Art. 157 Neconformităţile şi observaţiile cuprinse în raportul de evaluare încheiat în urma auditurilor interne executate de Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii în educaţie.

Art. 158. Fişele de evaluarea a nivelului de instruire elaborate ca urmare a verificării modului de însuşirea necesarului de cunoştinţe rezultate din tematicile de instruire pe linia calităţii în educaţie, a sănătăţii şi securităţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă.

Art. 159 Fişa de evaluare a cadrului didactic, reprezintă instrumentul final de evaluare prin care se stabilesc: domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui domeniu.

Art. 160 Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic este realizată la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică.

Art. 161 Activitatea de evaluare vizează personalul didactic încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat.

Art. 162 În cazul în care un angajat, personal didactic, își desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an școlar, atunci evaluarea parțială a activității se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituția de învățământ – dar care trebuie sa fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă.

Art. 163 Calificativul parțial va fi acordat de Consiliul de administrație conform punctajelor din domeniile cuprinse în fișa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv.

Art. 164 Calificativul parțial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.

Art. 165 În cazul în care un angajat, personal didactic, desfășoară activitate în două sau mai multe unități sau instituții de învățământ, evaluarea anuală a activității se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcționează.

Art. 166 Cadrele didactice au obligația să își completeze fișele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învățământ. Unitatea de învățământ respectivă are obligația de a elibera o adeverință din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte.

Art. 167 Aceste adeverințe vor fi depuse de cadrul didactic la unitatea de învățământ unde are funcția de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în Consiliul de administrație al unității de învățământ unde se face evaluarea finală și acordarea calificativului.

Art. 168 Rezultatele activității de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administrație privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Grila de punctaj

Art. 169 Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile metodologiei actuale, este:

– de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

– de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

– de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

– sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător

Domeniile și criteriile de evaluare

Art. 170 Activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar de către personalul didactic, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fișei de autoevaluare/evaluare, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanță care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic, în perioada pentru care se face evaluarea.

Art. 171 Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare şi criterii de performanţă:

a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

– respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;

– implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;

– folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – TIC în activitatea de proiectare;

– proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:

– utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;

– utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

– diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;

– organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;

– formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”.

c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:

– asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;

– aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;

– utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;

– promovarea autoevaluării şi interevaluării;

– evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;

– coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării învățării.

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanță:

– stabilirea unui cadru adecvat – reguli de conduită, atitudini, ambient, pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;

– monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaților conflictuale;

– cunoașterea, consilierea şi tratarea diferențiată a elevilor;

– motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:

– participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;

– implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;

– realizarea şi actualizarea portofoliului şi dosarului personal;

-Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;

-Manifestarea atitudinii morale şi civice, respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.

f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanță:

– dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;

– promovarea ofertei educaţionale;

– promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade,

concursuri, competiţii;

– realizarea/participarea la programe şi activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;

– respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;

– implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

g) Conduita profesională – manifestarea atitudinii morale și civice

VII. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE CHRISTIANA

            Dispoziții generale:

Art. 172 Starea de curăţenie se verifică zilnic, de către administratorul de clădiri pe aleea Moldoveanu, nr. 3 conform Procedurii – Starea curăţeniei.

Art. 173 Roţi salariaţii şcolii vor supraveghea elevii şi vor menţine ordine şi curăţenie.

Art. 174 Nu se admit intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat la secretariatul şcolii.

Art. 175 Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală; în caz contrar profesorii sau altă persoană din cadrul școlii invită persoana respectivă să părăsească şcoala; în cazul în care aceasta refuză, se va acţiona butonul de panică de către personalul autorizat sau se va apela la autoritățile competente pentru păstrarea ordinii.

Art. 176 La prima oră de diriginţie, la începerea anului şcolar, clasele preiau inventarul clasei repartizate de la administrator sau de la persoana responsabilă în acest sens, elevii sunt instruiţi cu privire la normele de protecţie a muncii, regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii – se întocmesc procese-verbale specifice fiecărei acţiuni.

Art. 177 Fiecare elev este instruit pe linia de protecţie a muncii la orele de fizică, chimie, educaţie fizică și alte activități ce presupun acest lucru și se întocmesc procese-verbale specifice fiecărei discipline.

Art. 178 Sunt interzise: fumatul, atât în școală cât și în curtea și perimetru acesteia şi părăsirea incintei şcolii în timpul programului; elevii aflaţi în culpă vor fi sancţionaţi conform procedurii de combatere a fumatului şi părăsirea spaţiului şcolar;

Art. 179 Sunt interzise: consumul de băuturi alcoolice, a drogurilor/substanţelor halucinogene, posesia obiectelor ascuţite/tăioase, a substanţelor explozive/toxice, tulburarea liniştii şcolii – sancţiunile, se stabilesc în cadrul Consiliului Profesoral, la propunerea Comisiei de Disciplină, conform ROFUIP.

Art. 180 Accesul elevilor în incinta şcolii este permis numai cu ţinută decentă: pentru băieți cel puțin pantalon lung și tricou sau cămașă; pentru fete pantalon sau furstă și tricou, bluză sau cămașă nedecupate.

Art. 181 Pentru a evita spargerea geamurilor şi accidentarea elevilor se interzice deschiderea acestora de către elevi;

Art. 182 se interzice coborârea scărilor pe balustrada acestora, prin alunecare, împingerea sau împiedicarea altor persoane;

Art. 183 În scopul asigurării securității şi sănătății lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia toate măsurile ca:

 1. să fie păstrate în permanență libere căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgenţă şi ieșirile propriu-zise;
 2. să fie realizată întreținerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor şi dispozitivelor, iar orice neconformități constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor să fie corectate cât mai curând posibil;
 3. să fie curățate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de muncă, echipamentele şi dispozitivele,
 4. să fie cu regularitate întreținute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor

Art. 184 Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă.

Art. 185 Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul unității se efectuează în timpul programului de lucru.

Art. 186 Perioada în care se desfășoară instruirea este considerată timp de muncă.

Art. 187 Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze:

 1. instruirea introductiv-generală
 2. intruirea la locul de muncă
 3. instruirea periodică.

Art. 188 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează obligatoriu în fișa de instruire individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11 din Norma metodologică din 11/10/2016 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii.

Art. 189 Completarea fișei de instruire individuală se va face cu pix sau pastă cu stilou, imediat după verificarea instruirii.

Art. 190 După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și au verificat instruirea.

Art. 191 Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă și va fi însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.

            Instructajul introductiv general

Art. 192 Scopul acestui instructaj este acela de a prezenta salariaților nou angajați în unitate materialele cu caracter general din domeniul SSM.

            Instructajul introductiv general se efectuează:

 1. la angajarea lucrătorilor, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
 2. lucrătorilor transferați sau detașați în instituție;
 3. lucrătorilor delegați aflați în instituție;
 4. lucrătorilor sezonieri, temporari sau zilieri;
 5. studenților și elevilor din școli și licee aflați în practică de specialitate.

Art. 193 Instructajul introductiv general se efectuează în cadrul unei săli de instruire stabilită de conducerea instituției.

Art. 194 Durata instructajului introductiv general este de 8 ore atât pentru securitate cât și sănătate în muncă. Materialele și conținutul pentru instructajul introductiv general vor fi întocmite de către responsabilul SSM și vor cuprinde:

 1. legislația de securitate și sănătate în muncă;
 2. consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă;
 3. riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice instituției;
 4. măsuri la nivelul instituției privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.

Art. 195 Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilește un nivel minim de cunoștințe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste scrise asupra cunoștințelor de securitate și sănătate a muncii acumulate.

Art. 196 Rezultatele examinării se vor concretiza prin semnătura celui care a verificat cunoștințele în fișele de instructaj, iar persoanele care nu și-au însușit nivelul minim de cunoștințe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă/ nu vor fi angajate.

            Instructajul la locul de muncă

Art. 197 Scopul acestui instructaj este acela de prezentare a riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.

Art. 198 Instructajele la locul de muncă se efectuează după instructajele introductive generale și se fac întregului personal angajat, precum și personalului transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul instituției.

Art. 199 Instructajele la locul de muncă se fac de către conducătorul direct al locului de muncă conformitate cu fișa postului.

Art. 200 Durata instructajelor la locul de muncă va fi de minim 8 ore repartizate în timpul perioadei de probă.

Art. 201 Instructajul la locul de muncă pentru securitatea și sănătatea în muncă va cuprinde informații privind:

 1. informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;
 2. prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;
 3. măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrărilor;
 4. prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;
 5. instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriul demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizare echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor.

Art. 202 Instructajul la locul de muncă include obligatoriu demonstrații practice privind activitatea pe care o desfășoară sau o va desfășura persoana respectivă.

Art. 203 Admiterea definitivă la lucru a persoanei instruite se va face numai după verificarea însușirii cunoștințelor de securitate a muncii de către șeful ierarhic superior celui care a efectuat instructajul.

            Instructajul periodic

Art. 204 Scopul instructajului periodic constă în împrospătarea, completarea și detalierea cunoștințelor dobândite prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă.

Art. 205 Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor și are drept scop reîmprospătarea, actualizarea, completarea și detalierea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Art. 206 Instructajele periodice se efectuează de către conducătorul direct al locului de muncă în conformitate cu fișa postului.

Art. 207 Instructajul periodic se execută pe baza tematicilor anuale și a graficelor de instruire.

Art. 208 Tematica orientativă se adaptează și se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile și învățămintele rezultate din:

 1. controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor stabilite;
 2. natura, frecvența și amploarea incendiilor, exploziilor și altor situații de urgență produse pe raza teritorială a unității sau în sectoare de activitate similare;
 3. modificări ale legislației specifice.

Art. 209 Instructajul periodic pentru personalul muncitor se execută în prima decadă a ultimei luni din trimestrul (1-10), în funcție de programul de lucru, volumul activității, și va avea durata de minim 2 ore.

Art. 210 Instructajele periodice în domeniul securității și sănătății în muncă se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

 1. când un lucrător a lipsit peste 30 zile calendaristice;
 2. când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în instituție;
 3. la reluarea activității după producerea unui accident de muncă/incendiu, explozie sau situație de urgență;
 4. la executarea unor lucrări speciale;
 5. la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 6. la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 7. la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Art. 211 Durata instructajelor periodice suplimentare va fi de minim 8 ore.

Art. 212 Verificarea instruirii periodice se face de către șeful ierarhic al celui care efectuează instruirea și prin sondaj de către responsabil SSM, care vor semna de fișele de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.

Art. 213 Instruirea periodică se va face în mod obligatoriu și cu demonstrații practice.

Art. 214 Verificarea persoanelor instruite privind cunoștințele însușite și deprinderile formate în timpul instructajului se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor și eliminarea deficiențelor constatate.

Art. 215 Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fișa individuală de instructaj.

            Completarea fișelor individuale de instructaj în domeniul securității muncii

Art. 216 Fiecare salariat va avea o singură fișă individuală de instructaj în domeniul sănătății muncii, care trebuie să însoțească salariatul în cazul mutării la un nou loc de muncă, în cadrul aceleiași unități, pentru a nu fi necesară întocmirea unei fișe noi.

Art. 217 La sosirea (angajarea) unui nou salariat este obligatorie întocmirea unei fișe proprii (individuale) fiind interzisă preluarea unei fișe a altui salariat plecat din unitate.


Art. 218 Fișele noi (în continuare) se vor completa la toate rubricile privind instructajul la angajare, prin copierea integrală din fișele originale, cu formula „Conform cu originalul”, semnătura olografă (în original) a angajatului, ștampila și semnătura conducătorului instituției.

Art. 219 În situația în care fișele originale nu se mai găsesc, iar datele originale privind instruirea s-au pierdut, se va efectua o nouă instruire (introductiv general și la locul de muncă), cu consemnarea corespunzătoare, pe baza Tematicilor actuale (cu legislația în vigoare) deoarece, în mod evident, nu se mai justifică reinstruirea dintr-o legislație abrogată.

Art. 220 În cazul în care, rubricile noilor fișe nu sunt suficiente pentru completarea integrală a materialelor predate la instructajul la angajare, acesta se va consemna pe primele poziții prevăzute pentru „instructajul periodic”.

Art. 221 Instructajele în domeniul sănătății și securității în muncă se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fișele individuale de instructaj, în autorizația de lucru/permisul de lucru cu foc sau în fișa de instruire colectivă.

Art. 222 Fișele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.

Art. 223 După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fișelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

Art. 224 După completare, fișele individuale de instructaj se semnează de persoana instruită și de către persoanele care au efectuat și au verificat instructajul.

Art. 225 Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta și-a însușit cunoștințele.

Art. 226 Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fișelor individuale de instructaj pentru personalul din subordine.

VIII. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art. 227 Plângerea sub formă de sesizare, reclamaţie trebuie să conţină:

a. datele de identificare ale reclamantului inclusiv o adresă oficială (adresa de domiciliu sau adresa de corespondenţă, e-mail, căsuţă poştală, fax, etc.);

b. obiectul plângerii; 

c. eventuale dovezi (comunicări scrise).

Art. 228 Plângerea sub formă de sesizare, reclamaţie trebuie să fie adresată directorului unității de învățământ, care are obligaţia de a primi plângerea şi de a se asigura de înregistrarea acesteia.

Art. 229 Plângerea sub formă de sesizare, reclamație se face prin comunicare în scris (poştă, fax, email) sau se depune la secretariatul instituției şi primește un număr de înregistrare.

Art. 230 În cazul plângerilor care au ca obiect aspecte ale managementului instituțional, conducerea unității va analiza situația, va solicita punctele de vedere ale persoanelor abilitate/ ale membrilor Consiliului de administrație (dacă este cazul), va formula răspunsul și va lua măsurile ce se impun.

Art. 231 În cazul plângerilor care au ca obiect activitatea personalului școlii, directorul unității va constitui o comisie în vederea soluționării acesteia, alcătuită din președinte (director), membri (responsabilul catedrei/comisiei metodice/comisiei de lucru/compartimentului/serviciului alt membru al catedrei/ariei curriculare/compartimentului/serviciului), secretar (un cadru didactic).

Art. 232 Directorul școlii convoacă comisia de soluționare a sesizărilor și reclamațiilor, înștiințează asupra conținutului plângerii și deleagă comisia spre rezolvarea plângerii.

Art. 233 Comisia se întrunește la o dată şi oră stabilite, analizează cauza, solicită şi obține, dacă e nevoie, probe sau informații suplimentare şi decide asupra obiectului plângerii – prin consemnarea în procesul verbal al comisiei de analiză.

Art. 234 Coordonatorul comisiei înmânează procesul-verbal al comisiei de analiză directorului, care avizează soluția propusă și dispune măsurile care se impun.

Art. 235 Dacă este cazul, în mod special dacă directorul nu este de acord cu soluția propusă considerând că încalcă prevederile legale, acesta poate supune problema atenției Consiliului de Administrație/Consiliului Profesoral, prezentând concluziile din procesul-verbal al comisiei de soluționare a plângerii și solicitând un punct de vedere.

Art. 236 Dacă nici în această situație nu se identifică o soluție care să se încadreze în prevederile legale, directorul unității va solicita sprijinul oficiului juridic al ISJ Cluj.

Art. 237 O scrisoare cu detalii privind rezultatul investigației şi soluția propusă și aprobată este trimisă și persoanei care a depus plângerea.

Art. 238 Rezolvarea sesizărilor şi reclamațiilor se încheie prin arhivarea tuturor documentelor primite, comunicate intern şi extern referitoare la cauză, într-un dosar numerotat identic cu plângerea aferentă înregistrată inițial în registrul unic.

Art. 239 Rezolvarea plângerilor se va face în cel mai scurt timp posibil având în vedere că termenul legal de 30 zile de la data înregistrării la secretariatul instituției, să fie respectat. În funcție de complexitatea plângerii, când se consideră necesară o cercetare mai amănunțită, directorul poate prelungi termenul legal de 30 zile, cu cel mult 15 zile – în cazul plângerilor care nu fac obiectul activității instituției sau în termen de maxim 5 zile – când acestea vor fi redistribuite către autoritățile competente, cu anunțarea petentului.

IX. MODALITĂŢILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE

Art. 240 Personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajat îi este recunoscut dreptul la concediu fără plată cu o durată de 30 zile calendaristice.

Art. 241 Concediile fără plată mai mari de 30 zile se negociază, potrivit legii, cu  conducerea şcolii, ţinându-se cont de nevoile de personal, acoperirea postului şi activitatea desfăşurată de angajat.

Art. 242 concediile fără plată se solicită cu minimum 7 zile înainte de începerea lor efectivă.

Art. 243. Conducerea şcolii, prin Consiliul de Administraţie, va putea stabili penalităţi de întârziere pentru orice sume neachitate în termenul stabilit de lege; cunatumul acestor penalităţi nu va putea depăşi procentul stabilit prin lege.

Art. 244 Conducerea şcolii poate acorda distincţii şi premii din surse extrabugetare personalului care a obţinut rezultate deosebite în activităţile şcolare şi extraşcolare în care a fost implicat.

X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 245 Un extras al prezentului regulament, care va conţine drepturile şi obligaţiile elevilor, precum şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile constatate va fi afişat la avizierul școlii;

Art. 246 Prezentul Regulament de Ordine Interioară se va prelucra de către fiecare diriginte/învăţător la clasă, întocmindu-se un proces-verbal în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament, îndeosebi cele referitoare la drepturile, obligaţiile şi sancţiunile prevăzute;

Art. 247 În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament în Consiliul de Administrație, vor fi încheiate parteneriate între școală şi familiile elevilor în care se va menţiona că sunt cunoscute prevederile prezentului regulament privitoare la drepturile şi obligaţiile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;

Art. 248 Procedurile funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ sunt parte componentă a prezentului regulament; respectarea procedurilor este obligatorie;

Art. 249 Prezentul regulament poate fi modificat, la propunerea cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, în funcţie de modificarea legislaţiei, apariţia unor evenimente neprevăzute; modificările propuse trebuie aprobate de Consiliul de Administrație.

Cadrul legal

-Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

-OME nr. 4183/04.07.2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

-OMECTS nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului „A Doua Șansă”

-OME nr. 3062/2022 privind aplicarea programului „A Doua Șansă”

-OMEC nr. 4343/2020 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying

– Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare