Menu Close

Regulament intern

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1.1 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactc, elevi, părinţi și persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul școlii sau vin în contact cu unitatea de învăţământ.

1.2 Regulamentul şcolii se aplică atât la activitățile școlare cât şi la activităţile extraşcolare organizate de şcoală desfăşurate atât în unitatea de învățământ cât și în afara unităţii de învăţământ, cum ar fi excursii, activităţi sportive, vizionări de spectacole, vizite la diferite obiective, participări la activităţi cu alte şcoli partenere etc.

1.3. Principiile care guvernează în Școala Gimnazială ”Christiana” sunt următoarele:

 1. Principiul echității, în baza căruia toți elevii au acces la educație fără nici un fel de discriminare
 2. Principiul calității, în baza căruia toate activitățile se realizează conform standardelor de calitate
 3. Principiul relevanței, în baza căruia răspundem nevoilor de dezvoltare personală ale elevilor
 4. Principiul eficienței, în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime
 5. Principiul garantării identității culturale ale elevilor
 6. Principiul asumării, dezvoltării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale poporului român
 7. Principiul transparenței, prin asigurarea vizibilității deciziilor și rezultatelor școlare și comunicarea periodică a acestora
 8. Principiul incluziunii sociale
 9. Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia
 10. Principiul muncii în echipă
 11. Principiul participării și responsabilității părinților
 12. Principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare
 13. Principiul respectării dreptului la opinie a elevului

Art.2 Conducerea unităţii de învăţământ va ţine legătura cu organele de poliţie, jandarmerie, pază şi protecţie, iar în situaţii speciale va solicita sprijinul acestora.

Art.3 (1) Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai pe la secretariat care va facilita accesul în școală. Este strict interzis accesul în şcoală a persoanelor în stare de ebrietate sau în orice situație care pune în pericol elevii și personalul școlii.

(2) Persoanele cu cerințe educaționale speciale vor fi sprijinite în vederea accesului în școală de către secretar sau alt profesor care este disponibil.

Art.4 Secretariatul îşi desfăşoară „programul cu publicul” zilnic între orele 09 – 13

 MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, DISCIPLINEI, SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ.

II.1.  Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii în şcoală

Art. 5

 1. starea de curăţenie se verifică zilnic, de către administratorul de clădiri pe aleea Moldoveanu, nr. 3 conform Procedurii – Starea curăţeniei;
 2. toţi salariaţii şcolii vor supraveghea elevii şi vor menţine ordine şi curăţenie;
 3. nu se admit intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au legitimat la secretariatul şcolii;
 4. este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală; în caz contrar profesorii sau altă persoană din cadrul școlii invită persoana respectivă să părăsească şcoala; în cazul în care aceasta refuză, se va acţiona butonul de panică de către personalul autorizat sau se va apela la autoritățile competente pentru păstrarea ordinii;
 5. la prima oră de diriginţie, la începerea anului şcolar, clasele preiau inventarul clasei repartizate de la administrator sau de la persoana responsabilă în acest sens, elevii sunt instruiţi cu privire la normele de protecţie a muncii, regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii – se întocmesc procese-verbale specifice fiecărei acţiuni;

fiecare elev este instruit pe linia de protecţie a muncii la orele de fizică, chimie, educaţie fizică și alte activități ce presupun acest lucru și se întocmesc procese-verbale specifice fiecărei discipline;

 1. sunt interzise: fumatul, atât în școală cât și în curtea și perimetru acesteia şi părăsirea incintei şcolii în timpul programului; elevii aflaţi în culpă vor fi sancţionaţi conform procedurii de combatere a fumatului şi părăsirea spaţiului şcolar;
 2. sunt interzise: consumul de băuturi alcoolice, a drogurilor/substanţelor halucinogene, posesia obiectelor ascuţite/tăioase, a substanţelor explozive/toxice, tulburarea liniştii şcolii – sancţiunile, se stabilesc în cadrul Consiliului Profesoral, la propunerea Comisiei de Disciplină, conform ROFUIP;
 3. accesul elevilor în incinta şcolii este permis numai cu ţinută decentă: pentru băieți cel puțin pantalon lung și tricou sau cămașă; pentru fete pantalon sau furstă și tricou, bluză sau cămașă nedecupate.
 4. pentru a evita spargerea geamurilor şi accidentarea elevilor se interzice deschiderea acestora de către elevi;
 5. se interzice coborârea scărilor pe balustrada acestora, prin alunecare, împingerea sau împiedicarea altor persoane;

 II.2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art. 6 În cadrul şcolii, relaţiile interpersonale se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, elevii, părinţii şi angajator;

 1. orice discriminare directă sau indirectă bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 2. realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din clase, la un nivel comparabil cu caracteristicile demografice;
 3.  realizarea de activităţi anti-discriminare şi mediere;
 4. implicarea personalului de sprijin şi a mediatorului şcolar;
 5.  sprijin extracurricular pentru elevii/părinţii aflaţi în dificultate;
 6.  campanii de sensibilizare a comunităţii;
 7. eliminarea impactului negativ al neajunsurilor sociale asupra participării şi rezultatelor şcolare prin sprijin social;
 8. mărirea atractivităţii şcolii prin diversificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, educaţie interculturală, activităţi de cooperare europeană;
 9.   asigurarea sprijinului, prin cadre didactice specializate şi măsuri de integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale, în scopul evitării abandonului şcolar;
 10.  acţiuni comunitare de mărire a coeziunii sociale în comunitate, informarea comunităţii despre calitatea educaţiei în şcoală şi implicarea părinţilor în deciziile şcolii;
 11. conducerea şcolii realizează evaluarea facilităţilor oferite de şcoală privind resursele educaţionale, va realiza strategii de utilizare cu maximum de efecte asupra calităţii educaţiei;
 12. promovarea identităţii etnice din comunitate, inclusiv prin curriculum;
 13. campanii de imformare a părinţilor asupra beneficiilor educaţiei incluzive, în scopul descurajării calor care solicită includerea elevilor în clase diferenţiate în funcţie de etnie sau organizarea de clase separate;

III. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL ELEVILOR

III. 1 Obligațiile elevilor

Art 7

 1. Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
 2. Elevii, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:
 3. prezentul Regulament;
 4. regulile de circulație;
 5. normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
 6. normele de protecție civilă;
 7. normele de protecție a mediului.

7.1 Față de activitatea educativă în general

c.Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

d.Elevii sunt obligați să se prezinte la cursuri și la fiecare examen/evaluare din sesiunea de examene organizată de unitatea de învățământ.

e.Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

7.2 Față de personalul școlii

f.să arate respect și atenție cu privire la activitatea didactică

7.3 Față de patrimoniul școlii

 1. să folosească toate materialele școlii sub îndrumarea personalului abilitat al școlii
 2. Să protejeze patrimoniul școlii

7.4 Față de colegi

 1. Să nu manifeste nici un fel de discriminare față de colegi, atât în timpul activităților școlare cât și în afara acestora

7.5 Față de mediul înconjurător

 1. Să manifeste grijă față de mediul înconjurător atât cel aparținător școlii cât și în general;

Art. 8   Se interzice elevilor:

 1. să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;
 2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);
 3. să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța și care contravin valorilor culturale pe care și le-a asumat școala;
 4. să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;
 5. să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
 6. să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări sau alte produse de acest fel și să participe la jocuri de noroc;
 7. să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;
 8. să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 9. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
 10. să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
 11. să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;
 12. să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;
 13. să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
 14. să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
 15. să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte;
 16. să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.
 17. Să deranjaze orele sau orice altă activitate din cadrul școlii;

III. 2 Drepturi ale elevilor             

Art. 9 

 1. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv tutori sau susținători legali.
 2. Elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
 3. Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al elevilor.
 4. Nici o activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
 5. Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare,sau de cele asumate prin contractul educațional.
 6. Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
 7. Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.;

III.3 Recompense și sancțiuni pentru elevi

Art. 10

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. a) evidențiere în fața colegilor clasei;
 2. b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
 3. c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
 4. d) stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;
 5. e) premii, diplome, medalii;
 6. f) premiul de onoare al unității de învățământ.

Art. 11

La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

(1) Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii.

(2) Diplomele se pot acorda:

 1. a)pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
 2. b)pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

Art. 12

Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

(1) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele :

 1. a)observația
 2. b)avertismentul
 3. c)mustrare scrisă;
 4. d)eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 5. e)preavizul de exmatriculare;
 6. f)

(2) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.

Art. 13

(1) Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art. 14

(1) Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că a înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.

(2) Sancțiunea se aplică de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art. 15

(1) Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.

(2) Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese verbale și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățător pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată.

(4) Mustrarea scrisă este redactată de învățător pentru învățământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

(5) Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.

(6) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învățământul primar.

Art. 16

(1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului sancționat.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.

(4) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ.

Art. 17

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmește pentru abateri disciplinare grave. Încadrarea în această categorie de fapte se stabilește de consiliul profesoral cu avizul Consiliulul de Administrație

Art. 18

(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învățământ, până la sfârșitul anului școlar.

(2) Exmatricularea poate fi:

 1. a)exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeași unitate de învățământ și în același an de studiu;
 2. b)exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ;

Art. 19

(1) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al școlii, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

(2) Sancțiunea se comunică, de către directorul unității de învățământ, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 20

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere se aplică elevilor, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral cu avizul Consiliului de Administrație.

(2) Aplicarea sancțiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei cu avizul Consiliului de Administrație.

(3) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al școlii, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul matricol.

(4) Sancțiunea se comunică de către director, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal și chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

Art. 21

(1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.

Art. 22

(1) Contestarea sancțiunilor se poate realiza de către părinte, tutore sau susținător legal/elevul major, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii.

(2) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.

 1. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL PROFESORULUI

Art. 23   Drepturi ale cadrelor didactice:

 1. să beneficieze de baza materială a şcolii pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ;
 2. să desfăşoare activităţi extraşcolare cu elevii în interiorul sau exteriorul unităţii de învăţământ, cu aprobarea directorului şcolii şi fără a perturba orele de curs;
 3. să participe la cursurile de formare organizate de ISJ Cluj, CCD şi alte instituţii de formare autorizate sau de specialitate;

Art. 24   Obligații ale personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic al școlii:

24.1. Față de atribuțiile de muncă:

 1. să asigure buna desfăşurare a activităţilor din cadrul şcolii;
 2. Să fie prezent în școală, cu cel puțin 10 minute înainte de începerea activității
 3. să anunţe cu maxim 1(una) zi eventualele absentări de la ore, în vederea asigurării suplinirii;
 4. să îşi desfăşoare activitatea cu profesionalism şi corectitudine;
 5. să adopte o ţinută vestimentară şi coportamentală decentă, potrivit statutului lor;
 6. să respecte programul şcolii cu punctualitate.
 7. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu legislaţia în vigoare, pentru fiecare categorie;
 8. să sesizeze, când este cazul, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;
 9. să realizeze orele de predare la clasă, pregătire pentru examene, olimpiade şcolare şi alte concursuri, de recuperare;
 10. să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin în calitate de diriginte;
 11. să asigure buna desfăşurare a activităţilor din cadrul unităţii şcolare;
 12. să pregătească materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, aparatele şi instrumentele de lucru;
 13. să pregătească lucrările practice (experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator);
 14. să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor;
 15. să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, când este solicitat;
 16. să participe la lucrările metodice sau şedinţe specifice, la Consiliul Profesoral, la Consiliul Clesei și alte activități ale școlii la care este solicitat;
 17. să participe la acitivităţile comisiilor şi şedinţele colectivelor pe domenii şi probleme din care face parte prin atribuţiile prevăzute în fişa postului sau la care este convocat de directorul şcolii;
 18. să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile ce-i revin când este programat profesor de serviciu;

24.2 Față de Școală în general

 1. să comunice cu părinţii/tutorii legali, cu autoritatea statului şi cu alte formaţiuni care reprezintă comunitatea;
 2. să efectueze serviciul în şcoală comform procedurii specifice;
 3. Să respecte valorile culturale asumate de școală
 4. să aibe o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil; (prin ținută decentă se înțelege: pentru bărbați pentalon lung, cămașă sau tricou, veston; pentru femei: pantalon lung sau fustă peste genunchi, cămașă sau bluză cel puțin cu mânecă scurtă, fără decolteu; tricoul sau bluza să nu fie decupate sau scurte)
 5. să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. să aibe iniţiativă, să facă propuneri către directorul şcolii;

24.3 Față de resursele materiale, informaționale și de altă natură ale școlii

 1. Să folosească resursele școlii în mod optim și doar pentru activitatea pentru care sunt specifice
 2. Să respecte confidențialitatea informațiilor și să nu divulge nici o informație din cadrul școlii fără aprobarea conducerii școlii;
 3. să asigure păstrarea bunurilor materiale şi disciplinei în spaţiul şcolar;
 4. Să păstreze curat și ordonat biroul și locul unde și-a desfășurat activitatea;
 5. După folosire, să așeze fiecare obiect la locul său

24.4 Față de colegi

 1. să nu manifeste comportamente cu tentă discriminatorie, de orice natură;

24.5 Față de elevi, părinți tutori sau alte persoane din afara școlii

 1. să nu manifeste comportamente cu tentă discriminatorie, de orice natură;
 2. Să se implice cu toată deschiderea și cu profesionalism în toate activitățile pe care le desfășoară
 3. să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, instituţii partenere;

24.6 Față de mediul înconjurător

 1. Să manifeste grijă față de mediul înconjurător atât cel aparținător școlii cât și în general;

Art. 25   Personalului școlii îi este interzis:

 1. să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 2. să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţi/reprezentanţi legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă;
 3. să consume droguri/substanţe halucinogene atât la școală cât și în afara acesteia, ori să vină în şcoală sub influenţa alcoolului. Dovedirea acestor practici se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. să lovească, să insulte sau să adreseze elevilor, colegilor, părinţilor/reprezentanţilor legali sau oricăror alte persoane, cuvinte sau expresii jignitoare, triviale, discriminatorii, să le facă propuneri indecente, ori să lezeze demnitatea umană;
 5. să se comporte indecent, imoral sau sub demnitatea lor cu elevii, colegii sau cu orice altă persoană;
 6. să aplice pedepse corporale, să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii, colegii, părinţii/reprezentanţii legali;
 7. Să folosească telefonul fix și mobil, pe perioada programului de lucru, în alt interes decât cel de serviciu

Art. 26 Sancţiunile care se aplică sunt cele prevăzute de Codul Muncii, Statutul Personalului Didactic, regulamentele specifice, regulamentele interne şi se vor aplica gradat, în funcţie de gravitatea faptei; acestea pot fi:

 1. a) observația;
 2. b) avertismentul;
 3. c) mustrare scrisă;
 4. d) preavizul de încetare a colaborării/contractului individual de muncă;
 5. e) încetarea colaborării/contractului individual de muncă.

În funcție de gravitatea faptei, se poate ajunge la desfacerea contractului de muncă fără alte sancțiuni.

26.1 Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate vor fi comunicate în scris.

26.2 Toate deciziile privind aplicarea uneia dintre sancțiuni, vor fi luate în Consiliul de Administrație al școlii.

 1. ALTE DISPOZIŢII

Art. 27

 1. personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajat îi este recunoscut

dreptul la concediu fără plată cu o durată de 30 zile calendaristice;

 1. concediile fără plată mai mari de 30 zile se negociază, potrivit legii, cu  conducerea şcolii, ţinându-se cont de nevoile de personal, acoperirea postului şi activitatea desfăşurată de angajat;
 2. concediile fără plată se solicită cu minimum 7 zile înainte de începerea lor efectivă;

Art. 28. Conducerea şcolii, prin Consiliul de Administraţie, va putea stabili penalităţi de întârziere pentru orice sume neachitate în termenul stabilit de lege; cunatumul acestor penalităţi nu va putea depăşi procentul stabilit prin lege;

Art. 29 Conducerea şcolii poate acorda distincţii şi premii din surse extrabugetare personalului care a obţinut rezultate deosebite în activităţile şcolare şi extraşcolare în care a fost implicat;

 1. DISPOZIŢII FINALE

Art. 30.  Un extras al prezentului regulament, care va conţine drepturile şi obligaţiile elevilor, precum şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile constatate va fi afişat la avizierul școlii;

Art. 31. Prezentul Regulament de Ordine Interioară se va prelucra de către fiecare diriginte/învăţător la clasă, întocmindu-se un proces-verbal în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament, îndeosebi cele referitoare la drepturile, obligaţiile şi sancţiunile prevăzute;

Art. 32. În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament în Consiliul de Administrație, vor fi încheiate parteneriate între şcoală şi familiile elevilor în care se va menţiona că sunt cunoscute prevederile prezentului regulament privitoare la drepturile şi obligaţiile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;

Art. 33.   Procedurile funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ sunt parte componentă a prezentului regulament; respectarea procedurilor este obligatorie;

Art. 34.  Prezentul regulament poate fi modificat, la propunerea cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, în funcţie de modificarea legislaţiei, apariţia unor evenimente neprevăzute; modificările propuse trebuie aprobate de Consiliul de Admiistrație.