Menu Close

Concurs – profesor pentru învățământul primar

Concursul pentru ocuparea postului de profesor pentru învățământul primar în cadrul Școlii Gimnaziale Christiana va avea loc în data de 27.04.2021, ora 10.00 la sediul școlii (Aleea Moldoveanu, nr. 3, Cluj-Napoca).

Informații suplimentare privind postul disponibil se pot obține la nr de telefon 0264457552 sau 0785070590.

Pentru înscrierea la concurs (proba scrisă) este necesar avizul unității de învățământ. Persoanele interesate pentru obținerea avizului sunt rugate să trimită un CV pe adresa secretariat@scoalachristiana.ro

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 26.03-16.04.2021 la secretariatul Școlii Gimnaziale Christiana, de Luni până Vineri, între orele 9-15.

1. copii legalizate/conforme cu originalul de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții promoției curente vor prezenta copia legalizată a adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2. copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3. copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4. copie de pe actul de titularizare în învățământ (dacă este cazul);

5. copie a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

7. adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

8. copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

9. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

10. declarație pe propria răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

11. numai pentru titulari: adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *